• 31 augustus 2020
  19:00 - 20:00

We houden op 31/08/2020 onze algemene vergadering, alsook een bijzondere algemene vergadering, betreffende onderstaande agendapunten.
Deze vergaderingen zullen online plaatsvinden. Er worden geen attesten afgeleverd voor deelname aan deze vergaderingen, bij gebrek aan een academische zitting.

Agenda algemene vergadering 31/08/2020 | 19u:

 • Werkingsverslag 2019
 • Financieel verslag 2019
 • Verslag toezichthouders 2019
 • Goedkeuring jaarrekening 2019
 • Kwijting toezichthouders
 • Kwijting bestuurders
 • Goedkeuring budget 2020 en 2021
 • Vaststelling lidgelden 2021
 • Ontslag en benoeming bestuurders:
  De raad van bestuur is ontslagnemend. Volgende bestuurders stellen zich kandidaat voor een nieuwe termijn van 4 jaar: Nick Verheyden, Birger Van de Merlen, Guy Cox, Bart Van Brecht, Frédéric Bogaerts, Jan Tuerlinckx, Matthias De Greve, Gonda Schelfhaut, Johan van Brecht, Nathalie Raven, Steven Vyvey, Frank Vermeiren, Nancy Marks, Frank Van Den Bergh
 • Afsluiting

Agenda bijzondere algemene vergadering 31/08/2020 | 19u30:

Ter info: voor de bijzondere algemene vergadering is een aanwezigheid vereist van minimaal 2/3e van de leden (aanwezig of vertegenwoordigd).
Aangezien de kans zeer gering is dat dit quorum gehaald wordt plannen we een tweede bijzondere algemene vergadering in op 21/09/2020. De oproeping zal kort na de BAV van 31/08 worden verzonden. 

 • Aanvaarding van de inbreng om niet van een algemeenheid door de verenigingen zonder winstoogmerk “YOUNG-BAB-BKR” (inbrengende vereniging 1), “Belgische Kamer van Rekenplichtigen” (inbrengende vereniging 2), “B.A.B.-Antwerpen” (inbrengende vereniging 3) en “BKR O & V” (inbrengende vereniging 4), hierna genoemd de “inbrengende verenigingen”, ten voordele van de vereniging zonder winstoogmerk “BAB-BKR Antwerpen”, hierna genoemd de “verkrijgende vereniging”, na kennisne­ming van het omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur van elk van de inbrengende verenigingen, opgesteld in toepassing van artikel 13:10. juncto artikel 12:94,§ 2, 1e lid WVV; vaststelling van de overdracht van het gehele vermogen en alle eraan verbonden activa en passiva van de inbrengende verenigingen ten voordele van de verkrijgende vereniging, waarbij  de handelingen gesteld door de inbrengende verenigingen met ingang op 1 januari 2020 (0.00 uur) boekhoudkundig zullen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vereniging.
 • Voorstel om de statuten van de vereniging aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de vereniging zonder winstoogmerk (afgekort VZW).
 • Vaststelling van het adres van de zetel en beslissing om de aanduiding van het adres in de statuten te schrappen; vaststelling van het e-mailadres en de website van de vereniging.
 • Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vereniging.
 • Opdracht aan de notaris om de nieuwe tekst der statuten neer te leggen.
 • Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten.

Kandidaat bestuurders dienen zich ten laatste op 24/08/2020 per mail kenbaar te maken via secretariaat@bab-bkr.be. Dit met het engagement om naast de seminaries enkele uren per maand tijd te maken voor de beroepsvereniging.

Indien u deze online vergaderingen wenst bij te wonen, gelieve in te schrijven via:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5558501178475537680 voor de algemene vergadering, en via https://attendee.gotowebinar.com/register/6412378610075527694 voor de bijzondere algemene vergadering.
Inschrijven voor beide vergaderingen kan tot 29/08/2020.

 

Bijlagen bij BAV:

Omstandig verslag bestuursorganen.pdf
Ontwerp nieuwe statuten BAB-BKR Antwerpen.pdf
Voorstel van inbreng om niet.pdf

U dient ingelogd te zijn om dit te kunnen downloaden.