Masterclass kwalitatief rapporteren

 

A. Drijfveer/probleemstelling

De toekomst van het accountants beroep staat onder druk. Algemeen wordt aangenomen dat daar waar de taak van de accountant eindigde bij het opstellen van de jaarrekening, dat naar de toekomst toe het begin van de dienstverlening zal zijn. Algemeen wordt aangenomen dat de adviespraktijk van de accountant aan belang zal toe nemen.

Zonder af te willen doen aan deze overigens correcte vaststelling mag niet voorbijgegaan worden aan het feit dat de wereld alsmaar transparanter wordt. Van alle actoren die mee dienen te werken aan deze transparantie worden grotere inspanningen gevergd. Diegene die in moet staan voor transparantie zal in de toekomst ook aansprakelijk kunnen gesteld worden. Als dat vandaag al het geval is dan zal dat naar de toekomst toe alleen maar toenemen.
Waaraan in de sector veel wordt voorbijgegaan is dat de kwaliteit van de rapportering, op basis waarvan de dienstverlening naar de toekomst toe gebeurt, van een hogere kwaliteit moet vertrekken. In de praktijk wordt vastgesteld dat de externe rapportering in de jaarrekening vaak te wensen overlaat. Dit heeft nefaste gevolgen zowel voor de onderneming zelf als voor de dienstverstrekkers die hebben meegewerkt aan deze rapportering. De onderneming zelf boet in het moderne recht en economisch verkeer in aan geloofwaardigheid. Immers, economische actoren (waaronder financiële instellingen) enten zich meer en meer op een correcte formele rapportering. Ondernemingen die onvoldoende aandacht hebben aan deze rapporteringsvereiste lopen dus opportuniteiten mis. Bovendien in de moderne wereld van de big data is het zo dat zij in de kijker zullen lopen van onder meer de fiscale administratie. Hoe zwakker de externe communicatie en rapportering, hoe groter het risico op een fiscale controle.

De dienstverleners die mee hebben gewerkt aan de rapportering valt op te merken dat zij in de toekomst, voor zover het vandaag al niet het geval zou zijn, het risico lopen aansprakelijk gesteld te worden zowel door de cliënt die zij onvoldoende bediend hebben als door derden in het economisch verkeer die misleid zouden zijn door een onvoldoende adequate rapportering.

Als beroepsvereniging met een visie op de toekomst en een warm hart voor haar dienstverleners kunnen wij deze beweging niet aan ons voorbij laten gaan.

Met gemeenschappelijke inspanningen hebben wij ervoor gezorgd dat er een bijzondere accreditatie en opleiding is met betrekking tot kwalitatief rapporteren. Onze beroepsvereniging kan zich bogen op instituten die het initiatief mede ondersteunen.
De cijferberoeper die een toekomst wil hebben en daarenboven uit de aansprakelijkheidsproblemen wil blijven, kan dus maar beter deze bijzondere accreditatie van het kwalitatief rapporteren bekomen.

 

B. De formule

Er worden vier avondseminaries georganiseerd. Op deze vier avond seminaries zijn vanzelfsprekend onze leden uitgenodigd.

Het is de aanwezigheid en de medewerking op al deze seminaries die toegang verschaffen tot de online-kennistest, waarbij na het succesvol afleggen een accreditatie zal afgeleverd worden.

 

C. De seminaries en de workshop

1/ Duiding van de probleemstelling

Onze beroepsgroep is er zich onvoldoende van bewust welk risico zij nemen indien zij de rapportering onvoldoende ter harte te nemen. Om de leden bewust te maken zal onder seminarievorm, of op een andere wijze duiding verschaft worden aangaande de aansprakelijkheden die er vandaag reeds zijn en die er in de toekomst aan komen. Op vandaag is het nog niet geheel duidelijk op welke wijze deze duiding het beste gebeurd.
Er wordt ook gedacht om hier een promotionele film rond te ontwikkelen.

2/ Seminarie 1 (29/11/2018 – Jan Verhoeye): Jaarrekening kwalitatief afsluiten met aandacht voor de toelichting en de waarderingsregels, zekerheden, buitenbalansverplichtingen, sociale balans

3/ Seminarie 2 (4/12/2018 – Kristiaan Caluwaerts): Verslaggeving vanuit het perspectief van de vennootschapswetgeving de WCO wetgeving

In het kader van de vennootschapswetgeving wordt onder andere stilgestaan bij:

  • het jaarverslag
  • correct opstellen van notulen van het bestuursorgaan
  • correct opstellen van de notulen van de jaarvergadering en de algemene vergaderingen van de vennootschap
  • pariteiten binnen het kader van de alarmbelprocedure een adequate en correcte rapportering en notulering wat dat betreft
  • continuïteitsverantwoording en een adequate en correcte rapportering ter zake
  • het adequaat opstellen van de jaarrekening en de rapporterings- en notuleringsverplichtingen van het bestuursorgaan
  • tegenstrijdigheid van belangen

4/ Seminarie 3 (voorjaar 2019 – spreker nog te bevestigen): Financiële analyse

Financiële analyse maakt ontegensprekelijk deel uit van correcte rapportering. In deze sessie wordt ingegaan op welke wijze stakeholders naar die jaarrekening kijken. Op dat de jaarrekening een correct beeld zal bieden naar de lezers, wordt best ook de oefening gemaakt van hoe deze stakeholders die jaarrekening analyseren. Deze financiële analyse begint van de jaarrekening maar benadert deze vanuit een bedrijfseconomisch oogpunt. In de praktijk wordt al te vaak vastgesteld dat daarvoor geen oog bestaat en ondernemingen opportuniteiten laten liggen en bijvoorbeeld in databanken een slechtere kredietrating krijgen dan zij in werkelijkheid verdienen.

5/ Seminarie 4 (voorjaar 2019 – Kantoor Tuerlinckx): Fiscale rapportering

Het fiscaal recht wordt hoe langer hoe meer ook gekenmerkt door veelvuldigheid aan rapporteringen. In dit seminarie wordt stilgestaan bij de verschillende fiscale rapporteringen, gaande van de vanzelfsprekende belastingaangifte over de aangifte betalingen aan belastingparadijzen tot de pas ingevoerde meldingsplicht voor agressieve belastingplanningen.
In dit seminarie wordt ook stilgestaan bij het feit dat de wijze waarop er gerapporteerd wordt een belangrijke factor is op basis waarvan de datamining en selectie van controledossiers geschiedt binnen het ministerie van financiën.

6/ Online kennistest (voorjaar 2019)

De opleiding wordt afgesloten met een online kennistest. Iedereen die alle seminaries gevolgd heeft en de kennistest succesvol afgelegd heeft zal de accreditatie kwaliteitsvol rapporteren verwerven.